TIRANT LO BLANCH

TIRANT LO BLANCH

MARTORELL, JOANOT

$1,618.00
IVA incluido
En stock
Editorial:
TIRANT LO BLANCH
Año de edición:
2004
Materia
Literatura
ISBN:
978-84-8456-023-4
Páginas:
2
Encuadernación:
Otros

ÍNDEXNota introductòriaTIRANT LO BLANCHA HONOR, LAHOR E GLÒRIA DE LA INMENSA E DIVINA BONDAT DE NOSTRE SENYOR DÉU JHESUCRIST E

DE LA SACRATÍSSIMA MARE SUA, COMENCEN LES RÚBRIQUES DEL LIBRE DE AQUELL ADMIRABLE CAVALLER

TIRANT LO BLANCH

DedicatòriaPròlechCapítol primer: De la primera part de aquest libre 

Capítol II: Com lo comte Guillem de Veroych preposà de anar al Sanct Sepulcre e manifestà a

la comtessa e als servidors la sua partida 

Capítol III: Com lo comte manifestà a la comtessa, sa muller, la sua partida. E les rahons

que li fa e lo que ella replica 

Capítol IV: De les raons de consolació que lo comte fa a la comtessa e lo que ella replica en

lo comiat

Capítol V: Com lo rey de Canària, ab gran stol, passà en la illa de Englaterra 

Capítol VI: De la lamentació que féu lo rey de Englaterra 

Capítol VII: Com lo rey de Englaterra pregà a l'hermità 

Capítol VIII: De la resposta que l'ermità fa al rey 

Capítol IX: De la rèplica que lo rey fa a l'ermità 

Capítol X: La resposta difinitiva que l'ermità féu al rey 

Capítol XI: De les gràcies que lo rey de Englaterra fa a l'hermità 

Capítol XII: Com lo rey anglés donà licència a l'hermità que anàs a fer les magranes compostes

Capítol XIII: De la letra de batalla tramesa per lo rey de la Gran Canària al rey de

Englaterra

Capítol XIIII: Com los embaxadors del rey de Canària portaren la letra de batalla al rey de

Englaterra 

Capítol XV: Com per tots los del consell fon deliberat que l'ermità digués primer son vot

sobre la letra de batalla 

Capítol XVI: De les rahons que lo rey de Englaterra fa en lo consell e lo que ells li

repliquen 

Capítol XVII: Com lo rey de Englaterra, ab voluntat de tots los barons, renuncià lo regne, la

corona e lo ceptre a l'ermità 

Capítol XVIII: La resposta que lo rey hermità féu a la comtessa de Veroych com lo suplicà que

li digués son nom 

Capítol XIX: Rahons que fa la comtessa al rey hermità com li demanava les armes de son marit

e com féu la batalla ab lo rey moro 

Capítol XX: Del vot que fa lo rey hermità 

Capítol XXI: Com lo rey hermità s'escusà que no volgué lexar a la comtessa son fill 

Capítol XXII: De la lamentació que féu la comtessa com agué lexat lo fill 

Capítol XXIII: Com los cavallers qui havien acompanyada la comtessa se'n tornaren al camp ab

lo fill e recitaren al rey les lamentacions de la comtessa 

Capítol XXIIII: Com lo rey hermità féu vallejar lo seu camp e tramés a la comtessa que li

trametés dues botes de lavor d'espinachs de coure 

Capítol XXV: Com lo rey hermità donà la batalla als moros e fon vencedor 

Capítol XXVI: Com lo rey hermità se manifestà a la comtessa 

Capítol XXVII: Com lo rey hermità restituí al primer rey les robes, la corona, lo ceptre e lo

regne, e tornà a servir Déu 

Capítol XXVIII: Com lo rey de Englaterra se casà ab la filla del rey de França e en les bodes

foren fetes grans festes 

Capítol XXIX: Com Tirant manifestà lo seu nom e son linatge a l'hermità 

Capítol XXX: Com Tirant demanà a l'ermità en què pensava 

Capítol XXXI: Com Tirant pregà a l'hermità que li volgués dir quina cosa era l'orde de

cavalleria

Capítol XXXII: Com l'hermità legí hun capítol a Tirant del libre nomenat Arbre de batalles.

En aquest capítol és quant temps ha que foren fets los primers cavallers ne qui fon l'inventor

de cavalleria 

Capítol XXXIII: Com l'ermità legí a Tirant lo segon capítol 

Capítol XXXIIII: Com l'embaxador del papa menaçà al capità del Gran Turch dins Contestinoble

Capítol XXXV: Com l'ermità dix a Tirant la significació de les armes 

Capítol XXXVI: Com desagraduen los cavallers 

Capítol XXXVII: Com Tirant demanà a l'hermità que li digués en quina edat del món eren stats

millors cavallers 

Capítol XXXVIII: Com Tirant tornà a replicar a l'hermità del precedent capítol 

Capítol XXXIX: Com Tirant se partí de l'hermità, content de les bones doctrines que li havia

dades

Capítol XL: Com Tirant ab sos companyons, tornant de les grans festes, passaren per l'ermità 

Capítol XLI: Com Tirant recità a l'hermità les grans festes que s'eren fetes en les bodes del

rey de Englaterra 

Capítol XLII: Com lo rey isqué de la ciutat, ab gran professó ab tots los stats 

Capítol XLIII: Com lo rey de Englaterra pres la benedicció ab la filla del rey de França 

Capítol XLIIII: De les festes que foren fetes lo dia de les bodes del rey d'Englaterra 

Capítol XLV: Dels capítols de les armes que·s podien fer en aquelles festes 

Capítol XLVI: De axò mateix 

[Capítol XLVII: De axò mateix] 

Capítol XLVIII: De axò mateix 

Capítol XLIX: De axò mateix 

Capítol L: De axò mateix 

Capítol LI: De axò mateix 

Capítol LII: De axò mateix 

Capítol LIII: Com Tirant manifestà a l'hermità les magnificències de la Roca 

Capítol LIV: De la suplicació que la reyna féu al déu d'Amor 

Capítol LV: De la resposta que lo déu de Amor féu a la reyna 

Capítol LVI: Com l'hermità demanà a Tirant que li digués qui era stat lo millor dels vencedors

Capítol LVII: La resposta que lo rey féu al conestable 

Capítol LVIII: Com Diafebus legí a l'ermità la carta que lo rey de Englaterra havia feta a

Tirant donant-lo per millor cavaller de tots 

Capítol LIX: Del jurament que lo rey de Englaterra feÿa fer als gentilshòmens aprés que eren

examinats ans que·ls donàs l'orde de cavalleria 

Capítol LX: De les paraules que Tirant dix al cavaller ab qui·s combaté com lo tingué vençut

Capítol LXI: De la resposta que Tirant féu al senyor de les Viles-Ermes quant li demanà lo

fermall que la bella Agnés li havia dat 

Capítol LXII: De la letra de batalla que tramés lo senyor de les Viles-Ermes a Tirant lo

Blanch 

Capítol LXIII: Com Tirant demanà de consell a un rey d'armes sobre la letra del senyor de les

Viles-Ermes 

Capítol LXIIII: Del consell que Hierusalem, rey d'armes, donà a Tirant 

Capítol LXV: Com lo senyor de les Viles-Ermes devisà les armes 

Capítol LXVI: Del rahonament que lo rey d'armes, com a jutge de la batalla, féu als dos

cavallers

Capítol LXVII: Com fon feta la batalla de Tirant ab lo senyor de les Viles-Ermes 

Capítol LXVIII: Com los jutges del camp donaren sentència que Tirant hagués la glòria de la

batalla 

Capítol LXIX: Com los IIII cavallers, germans d'armes, se presentaren davant lo rey de

Englaterra, los quals eren dos reys e dos duchs, e donaren-li per scrit lo que volien 

Capítol LXX: Com lo segon cavaller donà al rey lo seu albarà de les armes que volia fer 

Capítol LXXI: Com lo terç cavaller donà hun albarà al rey de les armes que volia fer 

Capítol LXXIbis: De les paraules que contenia l'albarà del quart cavaller 

Capítol LXXII: Com Tirant entrà en lo camp ab los III cavallers, la hu aprés l'altre, e de

tots fon vencedor 

Capítol LXXIII: Com Tirant vencé lo quart cavaller 

Capítol LXXIIII: Com hun cavaller, nomenat Vila Fermosa, requerí de batalla a Tiran[t] 

Capítol LXXV: Com Tirant fon reptat de cars de tració per una donzella en presència del rey 

Capítol LXXVI: Com Tirant s'escusà de paraula del cars de traçió en presència del rey e

acceptà la letra de batailla tramesa per Quirielayson de Muntalbà 

Capítol LXXVII: De la letra de batalla tramesa per Quirielayson de Muntalbà a Tirant lo Blanch

Capítol LXXVIII: Com lo rey de Englaterra anà ab tots los stats a la sglésia de Sent Jordi

per solemnizar novelles obsèquies als dos reys e als dos duchs 

Capítol LXXIX: De la resposta que Tirant lo Blanch féu a la letra de batalla 

Capítol LXXX: Com lo rey d'armes e la donzella se'n tornaren ab la resposta de Tirant 

Capítol LXXXI: Com Thomàs de Muntalbà requerí de batalla a Tirant per venjar la mort dels

reys e la mort de son germà 

Capítol LXXXII: Com Tirant e Thomàs de Muntalbà se combateren e Tirant fon vencedor 

Capítol LXXXIII: La oració que féu Tirant aprés que agué vençuda la batalla 

Capítol LXXXIIII: Com tragueren ab molta honor a Tirant e donaren sentència de traÿdor contra

l'altre cavaller 

Capítol LXXXV: Com fon instituïda la fraternitat de l'orde dels cavallers de la Garrotera 

Capítol LXXXVI: Del jurament que fan los cavallers de la Garrotera 

Capítol LXXXVII: Dels capítols de la fraternitat 

Capítols LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCI: A què són obligats los cavallers de la Garrotera se conté

en los capítols 

Capítol XCII: De les çerimònies que los cavallers de la Garrotera fan com tots són ajustats

en la sglésia de Sent Jordi, hon és cap de l'orde 

Capítols XCIII, XCIIII, XCV: Del vot que fan les dones d'onor, qui són tres capítols 

Capítol XCVI: Com fon trobat lo collar de la devisa que lo rey de Englaterra donà 

Capítol XCVII: De la significació de la devisa 

Capítol XCVIII: Com Tirant, ab sos companyons, partiren de l'hermità e tornaren en lur terra 

Capítol XCIX: Com lo mestre de Rodes, ab tota la religió, fon deliurada per hun cavaller de

la religió

Capítol C: Com Tirant armà una nau per socórrer al maestre de Rodes e anà-se'n en sa

companyia Phelip, fill menor del rey de França, lo qual pres per muller la filla del rey de

Sicília 

Capítol CI: Com lo rey de Sicília pregà a Tirant que l'acullís en la sua nau per passar al

Sant Sepulcre de Hierusalem 

Capítol CII: Com lo rey de Sicília féu hun convit a Phelip e a Tirant ans que partissen, e

com Tirant reparà un gran defalt que Phelip havia fet 

Capítol CIII: De la lamentació que féu la filla del rey de Sicília aprés del convit 

Capítol CIIII: Com lo rey de Sicília comanà la muller e sa filla a son germà, lo duch de

Mecina, e pregà'l que digués lo parer seu en lo matrimoni de Phelip e de sa filla 

Capítol CV: Com Tirant arribà en Rodes ab la nau e la socorregué 

Capítol CVI: Com Tirant féu cremar la nau del capità dels genovesos, qui fon causa que tots

los moros se n'anaren de la illa 

Capítol CVII: Com fon mort lo soldà per sos vassalls a mort vituperosa 

Capítol CVIIbis: La offerta que féu lo mestre de Rodes a Tirant de pagar-li la nau

Capítol CVIII: De la resposta que Tirant féu al mestre de Rodes. Aprés partí de Rodes, anà al

Sant Sepulcre en companyia del rey de Sicília e de Phelip 

Capítol CIX: Com Tirant posà en libertat tots los catius que havia comprats en Alexandria e

com tornaren en Sicília e strengueren lo matrimoni de Phelip ab la filla del rey de Sicília 

Capítol CX: Del rahonament que Tirant féu a la infanta de Sicília sobre lo matrimoni e com la

infanta féu moltes speriències per conéxer a Phelip 

Capítol CXI: Com la infanta de Sicília tramés per Tirant e manifestà-li com era contenta de

complir lo matrimoni ab Phelip 

Capítol CXII: Com lo rey de Sicília tramés X galeres e IIII naus armades al rey de França per

valença

Capítol CXIII: Del vot que Tirant féu davant lo rey de França e molts altr[e]s cavallers 

Capítol CXIIII: Com Ricart, en presència del rey de França, dix que combatria a Tirant a tota

ultrança. E com lo rey de França combaté Trípol de Súria e aprés robà la costa de Barberia 

Capítol CXV: De una letra que tramés l'emperador de Contestinoble al rey de Sicília 

Capítol CXVI: Com lo rey de Sicília pregà a Tirant, de part sua e de l'emperador de

Contestinoble, que volgués anar en Contestinoble per socórrer-lo 

Capítol CXVII: Com Tirant fon arribat en Contestinoble, e les rahons que l'emperador li dix 

Capítol CXVIII: Com Tirant fon ferit en lo cor ab una flexa que li tirà la deessa Venus

perquè mirava la filla de l'emperador 

Capítol CXIX: De les rahons de conort que fa Diafebus a Tirant perquè·l véu pres ab lo laç de

amor

Capítol CXX: De la lamentació de amor que fa Tirant 

Capítol CXXI: De les rahons que fa Diafebus a Tirant aconortant-lo de ses amors 

Capítol CXXII: La preposició que l'emperador féu en lo consell dreçant les noves a Tirant 

Capítol CXXIII: De la resposta que Tirant féu a l'emperador en lo consell 

Capítol CXXIIII: De les rahons que fa l'emperador en lo consell contra hun cavaller mal

crestià

Capítol CXXV: Com la princessa donà consell a Tirant que·s guardàs de les falses astúcies del

duch de Macedònia 

Capítol CXXVI: Com Tirant satisféu en les rahons que l'emperador li demanava 

Capítol CXXVII: Com la princessa conjurà a Tirant que li digués qui era la senyora qui ell

tant amava 

Capítol CXXVIII: Com la princessa repassà a Tirant per què la havia requesta de amors 

Capítol CXXIX: Com Tirant donà rahó a la princessa per quina causa la havia requesta de amors

e com per la sua amor ell se daria la mort 

Capítol CXXX: Com la princessa demanà perdó a Tirant de les ofensives paraules que dites li

havia

Capítol CXXXI: Com l'embaixador del camp splicà la embaxada a l'emperador 

Capítol CXXXII: De la resposta que la princessa féu a l'emperador 

Capítol CXXXIII: Com lo emperador tramés a Tirant al camp, e los prechs e exortació que li féu

Capítol CXXXIIII: Com Tirant tramés lo marqués de Sent Jordi e lo comte d'Aygües Vives per

embaxadors al duch de Macedònia 

Capítol CXXXV: De una letra que tramés lo soldà al capità Tirant 

Capítol CXXXVI: Com l'embaixador del soldà splicà la sua embaxada a Tirant 

Capítol CXXXVII: De la resposta que Tirant féu a l'embaxador del soldà 

Capítol CXXXVIII: De la resposta que Tirant féu als embaxadors dels altres caps de l'ambaxada

Capítol CXXXIX: Com lo prior de Sent Johan parlà ab l'emperador 

Capítol CXL: Com lo prior de Sent Johan splicà sa embaxada 

Capítol CXLI: Com lo rey de Egipte votà en lo consell la sua intenció 

Capítol CXLII: Com Abdal·là Salamó splicà la sua embaxada a Tirant 

Capítol CXLIII: Del consell que Abdal·là Salamó donà a Tirant 

Capítol CXLIIII: Com los grans senyors del camp de Tirant recaptaren gràcia per Abdal·là

Salamó

Capítol CXLV: Com lo conestable informà a l'emperador del stat del camp 

Capítol CXLVI: De la sentència que l'emperador donà contra los cavallers, duchs e contes que

presos eren 

Capítol CXLVII: De l'albarà que féu Stephania de Macedònia a Diafebus 

Capítol CXLVIII: Com Diafebus pres comiat de l'emperador e de les dames per tornar al camp 

Capítol CXLIX: Com lo rey de Egipte tornà la resposta que Tirant li havia feta, als grans

senyors moros 

Capítol CL: De la letra de batalla tramesa per lo rey de Egipte a Tirant 

Capítol CLI: Com Tirant demanà de consell als grans senyors del seu camp 

Capítol CLII: De la resposta que Tirant féu a la letra de batalla del rey de Egipte 

Capítol CLIII: Com Tirant tramés hun rey d'armes al soldà e com lo duch de Macedònia injurià

molt de paraula al capità Tirant 

Capítol CLIIII: De la resposta que Tirant féu al duch de Macedònia 

Capítol CLV: Del rahonament que lo senyor de la Pantanalea féu a la princessa 

Capítol CLVI: De la oració que Tirant féu a tots los cavallers 

Capítol CLVII: Com lo soldà ordenà les sues osts e com començà la batalla 

Capítol CLVIII: De la letra que tramés Stephania a Diafebus 

Capítol CLIX: Com se féu la pau de Diaphebus ab Tirant ab la letra d'Estephania 

Capítol CLX: Del salconduyt que féu la princessa a Tirant 

Capítol CLXI: Com Tirant tingué lo guiatge, anà a fer reverència a la prinsessa 

Capítol CLXII: De la resposta que féu la princessa a Tirant 

Capítol CLXIII: Del somni que Plaerdemavida féu 

Capítol CLXIIII: Del consell que los mariners donaren a Tirant 

Capítol CLXV: Del rahonament que Tirant fa al Gran Caramany e al rey de la sobirana Índia 

Capítol CLXVI: De la resposta que féu lo Gran Caramany 

Capítol CLXVII: De la rèplica que féu Tirant al Gran Caramany 

Capítol CLXVIII: De la letra que fan los del camp al capità Tirant 

Capítol CLXIX: Com l'emperador tramés per sa filla la letra a Tirant que los del camp li

havien tramesa 

Capítol CLXX: De la reprensió que fa la princessa a Tirant 

Capítol CLXXI: De la resposta que Tirant fa a la princessa 

Capítol CLXXII: De la rèplica que fa la princessa a Tirant 

Capítol CLXXIII: De la resposta que fa Tirant a la rèplica de la princessa 

Capítol CLXXIIII: Com Tirant demanà a la princessa quina era stada la causa de son mal 

Capítol CLXXV: De la resposta que féu la princessa a Tirant 

Capítol CLXXVI: De la resposta que l'emperador fa a Tirant 

Capítol CLXXVII: Del conort que Tirant fa a la duquesa de Macedònia 

Capítol CLXXVIII: Com l'embaxador del soldà splicà la sua embaxada 

Capítol CLXXVIIII: Del conort que la princessa fa a Tirant 

Capítol CLXXX: Del conort que la emperadriu fa a Tirant 

Capítol CLXXXI: Com la princessa favoreix saviesa 

Capítol CLXXXII: Com la emperadriu satisfà al que ha dit la princessa 

Capítol CLXXXIII: De la rèplica que fa la princessa a la emperadriu, sa mare 

Capítol CLXXXIIII: De la rèplica que fa la emperadriu a sa filla 

Capítol CLXXXV: De la resposta que l'emperador féu a la emperadriu e a sa filla 

Capítol CLXXXVI: De la sentència que l'emperador manà publicar 

Capítol CLXXXVII: De la letra tramesa per Stephania al gran conestable 

Capítol CLXXXVIII: De la resposta que féu lo gran conestable a la letra 

Capítol CLXXXIX: Com l'emperador féu fer grans festes per amor dels embaxadors del soldà

Capítol CLXXXX: Com parlà Sperança 

Capítol CXCI: Com parlà l'emperador 

Capítol CXCII: Com parlà lo rey Artús 

Capítol CXCIII: Dels béns de natura 

Capítol CXCIIII: Lo que jura lo rey com se corona 

Capítol CXCV: D'on proceheix honor 

Capítol CXCVI: Del que l'home d'armes ha mester 

Capítol CXCVII: Com se aconsegueix saviesa 

Capítol CXCVIII: Dels béns de fortuna 

Capítol CXCIX: De les virtuts de noblea 

Capítol CC: Quin deu ésser lo pensament del cavaller qui és vençut en batalla 

Capítol CCI: Lo príncep, de quines coses és tengut a sos vassalls 

Capítol CCII: De la resposta que fa l'emperador a la reyna Morgana 

Capítol CCIII: Del vot que Tirant féu 

Capítol CCIIII: Del vot del vezcomte 

Capítol CCV: Del vot que fa lo conestable 

Capítol CCVI: Del vot que fa Ypòlit 

Capítol CCVII: Del donatiu que Tirant féu al moro 

Capítol CCVIII: De la resposta que l'emperador féu als embaxadors 

Capítol CCIX: De la resposta que féu la princessa a Tirant 

Capítol CCX: De la rèplica que fa Tirant a la princessa 

Capítol CCXI: De la rèplica que fa la princessa a Tirant 

Capítol CCXII: Del rahonament que fa Tirant a la Viuda Reposada e a les altres donzelles 

Capítol CCXIII: De les gràcies que féu la Viuda Reposada a Tirant 

Capítol CCXIIII: Com parlà Plaerdemavida 

Capítol CCXV: Del mal consell e reprovat que la Viuda Reposada donà a la princessa contra

Tirant

Capítol CCXVI: De la lamentació que féu la princessa 

Capítol CCXVII: De la demanda de conort que fa Tirant a la princessa 

Capítol CCXVIII: De la resposta que féu la princessa a Tirant 

Capítol CCXIX: De la suplicació que féu Tirant a l'emperador 

Capítol CCXX: De la resposta que féu l'emperador a Tirant 

Capítol CCXXI: De la oració que féu lo frare aprés del sermó 

Capítol CCXXII: Com l'emperador donà lo títol de duch de Macedònia al conestable 

Capítol CCXXIII: De la resposta que féu l'emperador a Tirant en presència de sos parents 

Capítol CCXXIIII: De la rèplica que fa Tirant a l'emperador 

Capítol CCXXV: Del consell que la duquessa de Macedònia e Plaerdemavida donen a Tirant 

Capítol CCXXVI: Com la princessa demanà a la duquessa de son mal 

Capítol CCXXVII: De la reprensió que fa la Reposada Viuda a la princessa 

Capítol CCXXVIII: Del rahonament que fa la duquessa de Macedònia a la princessa 

Capítol CCXXIX: Com Plaerdemavida donà sforç a l'ànimo de Tirant 

Capítol CCXXX: De les rahons que passaren entre Tirant e la princessa e Plaerdemavida 

Capítol CCXXXI: Com Plaerdemavida posà a Tirant al lit de la princessa 

Capítol CCXXXII: De la reprensió que féu Plaerdemavida a Tirant 

Capítol CCXXXIII: De la rèplica que fa Tirant a Plaerdemavida 

Capítol CCXXXIIII: De la lamentació que fa Tirant 

Capítol CCXXXV: De la reprenció que fa la princessa a la Reposada Viuda 

Capítol CCXXXVI: De la resposta que fa la Viuda a la princessa 

Capítol CCXXXVII: Del conort que féu l'emperador a Tirant 

Capítol CCXXXVIII: De la resposta que féu Tirant a l'emperador 

Capítol CCXXXIX: Com lo duch de Macedònia matà lo metge e Plaerdemavida se n'anà de la cort

Capítol CCXL: Com Plaerdemavida demanà perdó a Tirant 

Capítol CCXLI: Com Plaerdemavida recità a Tirant tot lo que s'era seguit aprés de la sua

cayguda

Capítol CCXLII: De la resposta que féu Tirant a Plaerdemavida 

Capítol CCXLIII: De la letra que Tirant tramés a la princessa 

Capítol CCXLIIII: De la resposta que féu la princessa a la letra de Tirant 

Capítol CCXLV Com Plaerdemavida fon tornada a la princessa 

Capítol CCXLVI: De la rèplica que féu Plaerdemavida a la princessa 

Capítol CCXLVII: De la rèplica que Tirant fa a la princessa 

Capítol CCXLVIII: Del principi de les amors de Ypòlit ab la emperadriu 

Capítol CCXLVIIII: Com la emperadriu demanà a Ypòlit qui li feÿa aquell mal 

Capítol CCL: De la resposta de paraula que féu la princessa a Ypòlit 

Capítol CCLI: De la rèplica que féu la princessa a Ypòlit 

Capítol CCLII: De la rèplica que féu Ypòlit a la princessa 

Capítol CCLIII: De les rahons que fa Plaerdemavida a la princessa 

Capítol CCLIIII: De la reprensió ficta que fa Plaerdemavida a la princessa 

Capítol CCLV: De la requesta de amors que la emperadriu féu a Ypòlit 

Capítol CCLVI: Com la emperadriu més avant replicà 

Capítol CCLVII: De la requesta de amors que Ypòlit fa a la emperadriu 

Capítol CCLVIII: De la resposta que fa la emperadriu a Ypòlit 

Capítol CCLIX: Com Ypòlit obtés de la emperadriu lo do que li demanava 

Capítol CCLX: De la resposta que féu la emperadriu a Ypòlit 

Capítol CCLXI: Com Ypòlit mostrà de paraula la contentació que tenia de sa senyora 

Capítol CCLXII: De la rèplica que fa la emperadriu a Ypòlit 

Capítol CCLXIII: De la comparació de la vinya que fa Ypòlit a la emperadriu 

Capítol CCLXIIII: Com la emperadriu ordenà la vida de Ypòlit 

Capítol CCLXV: Del rahonament que fa Tirant a la Reposada Viuda 

Capítol CCLXVI: De la resposta que fa la Viuda a Tirant 

Capítol CCLXVII: La resposta que féu Tirant a la Viuda Repesada com lo requerí d'amors 

Capítol CCLXVIII: De la rèplica que fa la Viuda al parlar de Tirant 

Capítol CCLXIX: Com Tirant replicà a la Viuda, ignorant la sua maldat 

Capítol CCLXX: De les rahons de amor que féu Tirant a la princessa 

Capítol CCLXXI: De la resposta que la princessa féu a Tirant 

Capítol CCLXXII: Com Tirant pres jurament de la princessa que li compliria lo matrimoni 

Capítol CCLXXIII: De la rèplica que fa la princessa 

Capítol CCLXXIIII: De la rèplica que fa Tirant a la princessa 

Capítol CCLXXV: Com l'emperador ordenà una festa a gran glòria de Tirant 

Capítol CCLXXVI: Dels prechs que Tirant fa a Plaerdemavida 

Capítol CCLXXVII: De la resposta que fa Plaerdemavida a Tirant 

Capítol CCLXXVIII: De la oració que fa la princessa a Déu pregant per Tirant 

Capítol CCLXXIX: De la resposta que féu la princessa a Tirant 

Capítol CCLXXX: De la rèplica que fa Tirant a la princessa 

Capítol CCLXXXI: De la lamentació que fa la princessa stant en braços de Tirant 

Capítol CCLXXXII: Com Plaerdemavida envestí a Tirant de rahons 

Capítol CCLXXXIII: De la ficció que féu la reprovada Viuda a Tirant 

Capítol CCLXXXIIII: Del conort que fa la Viuda Reposada a Tirant 

Capítol CCLXXXV: De la resposta que Tirant fa al conort de la Viuda reprovada 

Capítol CCLXXXVI: De la requesta de amors que fa la Viuda Reposada a Tirant 

Capítol CCLXXXVII: Del parlar maliciós que féu lo duch de Pera contra lo duch de Macedònia

Capítol CCLXXXVIII: De la resposta que féu lo duch de Macedònia al duch de Pera 

Capítol CCLXXXIX: Com recità la princessa lo seu mal a Tirant 

Capítol CCXC: De la lamentació que fa lo emperador 

Capítol CCXCI: De la lamentació que fa Tirant 

Capítol CCXCII: Del consell que donà una juhia a l'emperador per restaurar la vida a Tirant

Capítol CCXCIII: Com Tirant tramés a l'emperador lo senyor d'Agramunt per notificar-li la sua

partida 

Capítol CCXCIIII: De la embaxada que Plaerdemavida splicà a Tirant 

Capítol CCXCV: De la resposta que fa Tirant a Plaerdemavida 

Capítol CCXCVI: De la rèplica que fa Plaerdemavida 

Capítol CCXCVII: De la lamentació que fa Tirant corrent en la mar fortuna 

Capítol CCXCVIII: De la rèplica que fa Plaerdemavida a Tirant 

Capítol CCXCIX: De la rèplica que Tirant fa a les rahons de Plaerdemavida. E com la galera de

Tirant se perdé en la costa de Barberia 

Capítol CCC: Del conort que fa l'embaxador del rey de Tremicén a Tirant 

Capítol CCCI: Com Tirant féu relació ficta de sos fets a l'embaxador 

Capítol CCCII: Del rahonament que fa lo fill del capdillo a son pare com se partí d'ell 

Capítol CCCIII: Del conort que fa lo capdillo a Tirant 

Capítol CCCIIII: De la resposta que féu Tirant al capdillo 

Capítol CCCV: Com lo rey de Tremicén se dolia de sos mals ab Tirant 

Capítol CCCVI: De la resposta que féu Tirant al rey de Tremicén 

Capítol CCCVII: De la rèplica que lo rey de Tremicén fa a Tirant 

Capítol CCCVIII: De la embaxada que Tirant splicà al rey Scariano 

Capítol CCCIX: De la resposta que féu lo rey Scariano a Tirant 

Capítol CCCX: De la rèplica que fa lo juheu al rey Scariano 

Capítol CCCXI: Com Tirant promés al catiu de fer-lo franch 

Capítol CCCXII: De la resposta que féu lo crestià catiu a Tirant 

Capítol CCCXIII: Del rahonament que l'albanés féu al rey Scariano 

Capítol CCCXIIII: Del conort que fa lo rey Scariano a la sua dama 

Capítol CCCXV: De la resposta que fa la reyna al rey Scariano en stil de lamentació 

Capítol CCCXVI: Com lo capdillo lagotejà a Tirant per conduir-lo a son voler 

Capítol CCCXVII: De la resposta que fa Tirant al capdillo 

Capítol CCCXVIII: Com lo rey Scariano se reté al capdillo per presoner 

Capítol CCCXIX: De la lamentació que féu la reyna per la vista de Tirant e del capdillo 

Capítol CCCXX: Com l'albanés suplicà a Tirant que·l fes cavaller 

Capítol CCCXXI: De la resposta que féu Tirant a l'albanés 

Capítol CCCXXII: De una requesta de amors que fa la reyna a Tirant 

Capítol CCCXXIII: De la resposta que féu Tirant a la requesta de amors que la reyna li havia

feta

Capítol CCCXXIIII: De la rèplica que fa la reyna a Tirant 

Capítol CCCXXV: De la rèplica que fa Tirant a la reyna 

Capítol CCCXXVI: De la rèplica que fa la reyna a Tirant 

Capítol CCCXXVII: Com lo rey Scariano requerí a Tirant que·l fes crestià 

Capítol CCCXXVIII: Qual és lo major bé de aquest món 

Capítol CCCXXIX: Com lo rey Scariano se batejà 

Capítol CCCXXX: Del jurament que féu lo rey Scariano a Tirant 

Capítol CCCXXXI: De la requesta que fa la novella reyna de Tremicén a Tirant que la vulla

pendre per muller 

Capítol CCCXXXII: De la resposta que Tirant féu a la reyna 

Capítol CCCXXXIII: De la rèplica que fa la reyna a Tirant 

Capítol CCCXXXIIII: Com lo rey Scariano féu scusació a Tirant del seu defalt e refermaren la

amor

Capítol CCCXXXV: De la oració que fa lo rey de la menor Índia a la sua gent 

Capítol CCCXXXVI: De la reprensió d'amor que fa lo rey Scariano 

Capítol CCCXXXVII: De la resposta que fa Tirant al rey Scariano 

Capítol CCCXXXVIII: Del conort que fa lo rey Scariano a Tirant 

Capítol CCCXXXIX: De la resposta que féu Tirant al rey Scariano 

Capítol CCCXL: De la oració que Tirant féu a la gent d'armes ans que ixquessen per dar la

batalla

Capítol CCCXLI: Del vot que Tirant féu de no fer pau ni treva 

Capítol CCCXLII: De la rèplica que fa lo rey Scariano a Tirant 

Capítol CCCXLIII: De la rèplica que fa Tirant al rey Scariano 

Capítol CCCXLIIII: Com declarà lo rey d'Àfrica sa intenció 

Capítol CCCXLV: De la lamentació que féu lo rey de Túniç ans que morís

Capítol CCCXLVI: Del rahonament que fa lo cavaller moro al capità Tirant 

Capítol CCCXLVII: De la lamentació que féu lo cavaller moro en presència del capità Tirant

Capítol CCCXLVIII: Com rahonà lo rey de Domàs la sua intenció 

Capítol CCCXLIX: Del que parlà lo rey de Tremicén 

Capítol CCCL: Com Plaerdemavida fon informada de la prosperitat de Tirant 

Capítol CCCLI: Com Plaerdemavida esplicà l'ambaxada a Tirant 

Capítol CCCLII: De la resposta que féu Tirant a Plaerdemavida 

Capítol CCCLIII: De la rèplica que fa Plaerdemavida a Tirant 

Capítol CCCLIIII: De la rèplica que fa Tirant a Plaerdemavida 

Capítol CCCLV: De la rèplica que fa Plaerdemavida a Tirant

Capítol CCCLVI: De la demanda que fa Tirant a Plaerdemavida 

Capítol CCCLVII: De la resposta que féu Plaerdemavida a la demanda de Tirant 

Capítol CCCLVIII: De la reprensió que fa lo rey Scariano a Plaerdemavida 

Capítol CCCLIX: De la reprensió que fa Plaerdemavida al rey Scariano 

Capítol CCCLX: De la suplicació que féu Plaerdemavida a Tirant 

Capítol CCCLXI: De la resposta que fa Tirant a Plaerdamavida 

Capítol CCCLXII: De la resposta que fa Plaerdemavida a Tirant 

Capítol CCCLXIII: Com lo senyor d'Agramunt volgué matar a Plaerdemavida 

Capítol CCCLXIIII: De les paraules que Tirant dix al senyor d'Agramunt com se véu nafrat 

Capítol CCCLXV: Com lo rey Scariano pregà a Tirant que perdonàs al senyor d'Agramunt 

Capítol CCCLXVI: Com la donzella mora se manifestà a Tirant com era Plaerdemavida 

Capítol CCCLXVII: Com lo senyor d'Agramunt demanà perdó a Tirant 

Capítol CCCLXVIII: Com Tirant e lo senyor de Agramunt feren la pau 

Capítol CCCLXIX: Com lo senyor d'Agramunt demanà perdó a Plaerdemavida

Capítol CCCLXX: De la resposta que féu Plaerdemavida al senyor d'Agramunt 

Capítol CCCLXXI: Com Plaerdemavida restituí a sa senyora la ciutat ab totes les altres coses

Capítol CCCLXXII: De la resposta que fa Plaerdemavida al senyor d'Agramunt 

Capítol CCCLXXIII: Com Plaerdemavida recità a Tirant la sua fortuna 

Capítol CCCLXXIIII: Consolació que fa Tirant a Plaerdemavida 

Capítol CCCLXXV: De la resposta que féu Plaerdemavida a Tirant 

Capítol CCCLXXVI: De la rèplica que fa Tirant a Plaerdemavida 

Capítol CCCLXXVII: De la rèplica que fa Plaerdemavida a Tirant 

Capítol CCCLXXVIII: De la rèplica que fa Tirant a Plaerdemavida 

Capítol CCCLXXIX: De la rèplica que fa Plaerdemavida a Tirant 

Capítol CCCLXXX: De la rèplica que fa Tirant a Plaerdemavida 

Capítol CCCLXXXI: De la rèplica que fa Plaerdemavida a Tirant 

Capítol CCCLXXXII: Com lo matrimoni fon atorgat a Tirant per Plaerdemavida e per lo senyor

d'Agramunt 

Capítol CCCLXXXIII: De les esposalles que foren fetes de Plaerdemavida e del senyor d'Agramunt

Capítol CCCLXXXIIII: Com Tirant, ab tota la gent d'armes, anà per posar siti a una ciutat hon

s

Tirant lo Blanch Edició coordinada per Albert Hauf Text original, València 1490 Edició i notes Albert Hauf Tirante el Blanco Traducción castellana, Valladolid, 1511 Edició i notes Vicent Escartí Concordances Lematitzades, índexs i revisió glo

Artículos relacionados

 • ANTES QUE LLEGUE LA LUZ
  MAYRA SANTOS-FEBRES
  Puerto Rico, 2017. Apenas una semana después de restablecida la electricidad, las noticias alertan de la llegada de un segundo huracán, más potente que el anterior. Propensos a la inexactitud y la exageración, los reportes meteorológicos esta vez parecen ser reales. Han pasado muchos años desde que un huracán con un potencial tan destructivo azotó la Isla. Si Irma la había deja...
  En stock

  $228.00

 • LA OTRA ISABEL
  LAURA MARTÍNEZ-BELLI
  1521, el imperio azteca se derrumba. Tecuixpo, la hija favorita de Moctezuma, es hecha prisionera por los conquistadores españoles, quienes son responsables de la muerte de su padre y la sangrienta derrota de su pueblo. Ahora, bautizada como Isabel, se ve obligada a vivir según las costumbres y la religión de sus captores. Inmersa en un mundo de intriga, traición y muerte, la v...
  En stock

  $398.00

 • FANTASMAS
  DOLLY ALDERTON
  Nina y Lola son dos amigas de treinta y pocos: independientes y con éxito profesional, tienen la sensación que se están quedando atrás mientras sus amigas se casan y tienen hijos, pero tampoco quieren perder su libertad ni quedarse con el primer tipo que aparezca. Cuando Nina conoce a Max a través de una app de citas recupera la confianza en el amor, pero tras unos meses maravi...
  En stock

  $398.00

 • EL AMOR Y LA LIBERTAD
  GERARD DE CORTANZE
  Nueva York, 1914. Tina, una joven italiana de dieciséis años, espera ansiosa su turno en el control de inmigración, con nerviosismo sostiene un sombrero en la mano derecha y en la izquierda una maleta. Tras encontrarse con su padre en San Francisco, decide mudarse a Hollywood con la esperanza de ver su nombre en las salas de cine. Sin embargo, la vida le tiene preparado otro ca...
  En stock

  $368.00

 • ÁNIMA
  ANTONIO ORTUÑO
  Pasando de chalán, utilero y asistente a alcanzar el estatus de director de culto, el Gato Vera y sus películas de zombis han crecido hasta convertirse en la némesis de Arturo Letrán, la gran gloria del cine mexicano. Sin embargo, la muerte de su mentor, el Animal Romo, obliga al Gato a hacer un alto y rememorar sus inicios en la industria, entre presupuestos raquíticos, guione...
  En stock

  $248.00

 • HDP
  SABINA BERMAN
  Una edificante novela sobre un triunfador de nuestros tiempos. Hugo David Prado está en la cima. Yates, mansiones, bancos, una televisora, una red extensa de tiendas y cien empresas más conforman su riqueza, sin embargo su ambición no tiene límites. Por eso, cuando una pandemia global sacude al país, encuentra la manera de transformar la desgracia colectiva en la oportunidad pa...
  En stock

  $298.00